0 0.00

Algemene voorwaarden

Voorwaarden denkenkunjeleren

1) Algemene voorwaarden voor scholen, instellingen en organisaties m.b.t. training coaching en advies

2) Algemene voorwaarden voor scholen, instellingen en organisaties m.b.t. Concept Cartoons en sprankelende onderwijsmaterialen.

3) Algemene voorwaarden particulieren

1) Algemene voorwaarden voor scholen, instellingen en organisaties m.b.t. training coaching en advies

overwegende:

• dat partijen een overeenkomst willen aangaan;
• dat partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst willen afsluiten, maar een overeenkomst van opdracht;
• dat opdrachtgever op elk moment aan opdrachtnemer een opdracht kan geven tot het verrichten van werkzaamheden, maar dat opdrachtgever dat niet verplicht is;
• dat opdrachtnemer op elk moment een opdracht van opdrachtgever kan accepteren, maar dit niet verplicht is,

verklaren te zijn overeengekomen, voor het geval opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van deze werkzaamheden aanvaardt, als volgt:

Artikel 1: Aard van de overeenkomst en duur van de opdracht
1.1 De rechten en plichten uit deze overeenkomst gelden steeds voor de duur van de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden voor een opdracht.

1.2 De overeengekomen werkzaamheden bestaan wat inhoud, aard en omvang betreft uit datgene dat in de offerte beschreven staat

1.3 De aanvangsdatum en datum van afronding van deze opdracht is beschreven in de offerte of zoveel eerder als de opdracht is afgerond.

1.4 Opdrachtnemer kan zelfstandig de werktijden vaststellen.

Artikel 2: Algemene bepalingen
2.1 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De werkzaamheden worden verricht naar eigen inzicht en zonder toezicht van opdrachtgever. Opdrachtnemer is dan ook vrij om binnen wat is overeengekomen het afgesproken resultaat te realiseren.

2.2 Opdrachtnemer kan de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door een derde laten verrichten als opdrachtgever hier vooraf zijn toestemming voor heeft gegeven. Opdrachtgever kan deze toestemming alleen weigeren als de derde niet aan een aantal van tevoren tussen partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet.

2.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, blijft opdrachtnemer tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij de desbetreffende werkzaamheden zelf heeft verricht.

Artikel 3: Honorarium
3.3 Het door opdrachtgever aan opdrachtnemer te betalen basishonorarium staat beschreven in de offerte.

3.2 De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer gemaakte onkosten worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht op basis van aantoonbare declaraties.

3.3. Te zake honorarium en onkosten zal Opdrachtnemer periodiek een gespecificeerde factuur zenden. Opdrachtgever zal binnen 14 dagen de facturen voldoen.

3.4 Opdrachtgever zal het honorarium niet verschuldigd zijn wanneer opdrachtnemer om welke reden dan ook – zoals door ziekte – de overeengekomen werkzaamheden niet heeft verricht.

Artikel 4
4.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Opdrachtnemer draagt zelf de eventueel verschuldigde inkomstenbelasting en/of sociale premies af en vrijwaart opdrachtgever voor eventuele afspraken, ingevolgde deze opdracht, van de fiscus en of enige bedrijfsvereniging (UWV).

4.2 Opdrachtnemer zal indien gewenst aan opdrachtgever een geldige verklaring arbeidsrecht (VAR-verklaring) overleggen, waarin is vermeld dat hij/zij ‘winst uit onderneming’ heeft. Uit die VAR-verklaring moet vervolgens blijken dat de daarin beschreven werkzaamheden waarvoor de Opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer wordt beschouwd, overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor deze freelance-overeenkomst wordt aangegaan.

Artikel 5
In geval van verhindering door bijvoorbeeld ziekte, moet opdrachtnemer zelf voor vervanging zorgen. Is dit niet mogelijk, dan wordt in onderling overleg bepaald of de werkzaamheden vervallen of op een ander tijdstip plaatsvinden. Eén en ander zal meteen schriftelijk worden bevestigd door opdrachtgever.

Artikel 6
Opdrachtgever aanvaart geen claims van derden ontstaan door werkzaamheden van opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van deze claims en sluit hiertoe een verzekering af die de risico’s voldoende dekt.
Artikel 7
7.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst tussentijds altijd beëindigen, zonder rechtelijke tussenkomst. Meteen nadat dit besluit is genomen, laat de ene partij de andere dit schriftelijk weten.

7.2 Als een partij opzegt nadat een opdracht is verstrekt en aanvaard en voordat deze is afgerond, is deze partij schadeplichtig, als de andere partij aantoont schade te lijden in verband met de opzegging.

Artikel 8
Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder bedrijfsgegevens en financiële of technische gegevens, waarover hij/zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
· Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten – die rusten op en verbonden zijn aan de door Denkenkunjeleren geleverde producten en/of diensten komen toe aan Denkenkunjeleren en/of aan haar licentiegevers. Denkenkunjeleren garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten en/of diensten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden. De tussen Denkenkunjeleren en afnemer tot stand gekomen overeenkomst houdt geen overdracht in van die rechten aan afnemer, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Denkenkunjeleren en afnemer is overeengekomen.
· Afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten – die rusten op en verbonden zijn aan de door Denkenkunjeleren geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is afnemer niet toestaan de door Denkenkunjeleren geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk met Denkenkunjeleren is overeengekomen.
· Indien afnemer met de door Denkenkunjeleren geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Denkenkunjeleren en/of derden, dan is afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Denkenkunjeleren tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Denkenkunjeleren. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Denkenkunjeleren en/of derden, dan is Denkenkunjeleren gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan afnemer op te schorten of te beëindigen.
· Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom op of in de producten te verwijderen of te wijzigen.
· Het is afnemer niet toegestaan de door Denkenkunjeleren geleverde producten en/of diensten zonder toestemming van Denkenkunjeleren te gebruiken, anders dan in het kader van het tussen Denkenkunjeleren en afnemer in de overeenkomst overeengekomen gebruik. De door Denkenkunjeleren geleverde producten mogen door afnemer niet aan derden worden verhuurd, dan met toestemming van Denkenkunjeleren en na het bereiken van overeenstemming tussen afnemer en Denkenkunjeleren over de ter zake te betalen billijke vergoeding.
· Afnemer is verplicht van diegene aan wie afnemer – al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook – producten en/of diensten van Denkenkunjeleren ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel 11 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen. In het geval afnemer voornoemde verplichting schendt, is afnemer jegens Denkenkunjeleren aansprakelijk en gehouden de door Denkenkunjeleren als gevolg van die schending geleden schade te vergoeden.

Artikel 10
Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing.

2) Algemene voorwaarden voor scholen, instellingen en organisaties m.b.t. Concept Cartoons en sprankelende onderwijsmaterialen.

Artikel 1: Begrippen
· Denkenkunjeleren B.V. wordt ‘Denkenkunjeleren’ genoemd.
· De afnemer van zaken en diensten van Denkenkunjeleren wordt ‘afnemer’ genoemd.
Artikel 2: Toepasselijkheid
· Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Denkenkunjeleren worden gesloten, tenzij Denkenkunjeleren zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord heeft verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
· Indien partijen afspraken maken die inhoudelijk afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gaan de specifieke contractsbepalingen voor deze algemene voorwaarden gelden.
Artikel 3: Overeenkomst
· Bestellingen met een factuurwaarde van meer dan € 500,– dienen schriftelijk dan wel elektronisch te worden aangeleverd.
· De overeenkomst komt tot stand nadat de bestelling of opdracht schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch bij Denkenkunjeleren is ingediend.
· De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten, alsmede dat uit door Denkenkunjeleren ingewonnen informatie de naar Denkenkunjelerens oordeel voldoende kredietwaardigheid van afnemer blijkt. Eventueel kan om een bankgarantie worden gevraagd.
· Denkenkunjeleren behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4: Uitvoering dienstverlening
· Denkenkunjeleren zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Denkenkunjeleren staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
· Denkenkunjeleren heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan afnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
· Indien door Denkenkunjeleren of door Denkenkunjeleren ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 5: Prijzen
Alle aangeboden prijzen en condities in de catalogus, in bijzondere bepalingen of anderszins, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De genoteerde prijzen zijn indien niet uitdrukkelijk anders vermeld inclusief BTW. Onvoorziene prijsverhogingen door onze leveranciers al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in de koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven Denkenkunjeleren het recht naar keus de dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In het geval van prijsverhoging heeft ook afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6: Levertijden
· Levertijd wordt bij benadering opgegeven en geldt niet als fatale termijn.
· Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
· Levering in gedeelten is toegestaan.
Artikel 7: Overmacht
· In geval van overmacht heeft Denkenkunjeleren het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Denkenkunjeleren daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
· Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Denkenkunjeleren geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Denkenkunjeleren niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij Denkenkunjeleren c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van Denkenkunjeleren.
· Indien Denkenkunjeleren bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is Denkenkunjeleren gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
· De door Denkenkunjeleren geleverde zaken blijven het volledig eigendom van Denkenkunjeleren, totdat zij door of namens afnemer geheel zijn betaald. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door Denkenkunjeleren worden teruggenomen, terwijl afnemer als dan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan Denkenkunjeleren te retourneren.
· De verkochte zaken blijven in eigendom tot zekerheid van Denkenkunjeleren, ook zolang Denkenkunjeleren vorderingen heeft of zal krijgen uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
· Afnemer is slechts gerechtigd om over de zaken te beschikken in de gewone bedrijfsuitoefening. Afnemer heeft in geval van toegestane verkoop de verplichting om op het eerste verzoek van Denkenkunjeleren zijn desbetreffende vordering op zijn debiteur te verpanden of over te dragen. Onder de gewone bedrijfsuitoefening valt in elk geval niet het verpanden van deze zaken.
· In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surséance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van afnemer, heeft Denkenkunjeleren het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Denkenkunjeleren heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
Artikel 9: Betaling
· Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Verrekening is niet toegestaan.
· Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is, onverminderd het bepaalde in artikel 13.
· Indien afnemer met prompte betaling op de vervaldatum in gebreke blijft, heeft Denkenkunjeleren het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Denkenkunjeleren om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen. Niet-betaling op de vervaldag heeft in ieder geval het vervallen van eventuele met afnemer overeengekomen kortingen en eventuele garanties ten gevolge.
· Van rechtswege worden bij niet-betaling alle door afnemer krachtens andere facturen of uit anderen hoofde aan Denkenkunjeleren verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. De vordering van Denkenkunjeleren op afnemer is voorts onmiddellijk opeisbaar, indien afnemer van ondernemingsvorm verandert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of, in geval van een vennootschap, wordt ontbonden, zomede indien door derden op zaken en/of vorderingen van afnemer beslag wordt gelegd.

· Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is afnemer een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Denkenkunjeleren voor de inning van haar vordering maakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag inclusief BTW, zulks met een minimum van € 100,-.

Artikel 10: Leveringscondities
· Tenzij anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde onder b van dit artikel, geldt dat de zaken voor rekening en risico van Denkenkunjeleren worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering. Het uitladingsrisico is daarbij voor rekening van afnemer. Bij internationale leveringen geldt het leveringsbeding DDU van – de laatste versie van – de Incoterms.
· Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Denkenkunjeleren zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
· Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de zaken.
· Afspraken over uitlevering worden in onderling overleg gemaakt.
Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
· Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten – die rusten op en verbonden zijn aan de door Denkenkunjeleren geleverde producten en/of diensten komen toe aan Denkenkunjeleren en/of aan haar licentiegevers. Denkenkunjeleren garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten en/of diensten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden. De tussen Denkenkunjeleren en afnemer tot stand gekomen overeenkomst houdt geen overdracht in van die rechten aan afnemer, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Denkenkunjeleren en afnemer is overeengekomen.
· Afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten – die rusten op en verbonden zijn aan de door Denkenkunjeleren geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is afnemer niet toestaan de door Denkenkunjeleren geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk met Denkenkunjeleren is overeengekomen.
· Indien afnemer met de door Denkenkunjeleren geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Denkenkunjeleren en/of derden, dan is afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Denkenkunjeleren tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Denkenkunjeleren. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Denkenkunjeleren en/of derden, dan is Denkenkunjeleren gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan afnemer op te schorten of te beëindigen.
· Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom op of in de producten te verwijderen of te wijzigen.
· Het is afnemer niet toegestaan de door Denkenkunjeleren geleverde producten en/of diensten zonder toestemming van Denkenkunjeleren te gebruiken, anders dan in het kader van het tussen Denkenkunjeleren en afnemer in de overeenkomst overeengekomen gebruik. De door Denkenkunjeleren geleverde producten mogen door afnemer niet aan derden worden verhuurd, dan met toestemming van Denkenkunjeleren en na het bereiken van overeenstemming tussen afnemer en Denkenkunjeleren over de ter zake te betalen billijke vergoeding.
· Afnemer is verplicht van diegene aan wie afnemer – al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook – producten en/of diensten van Denkenkunjeleren ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel 11 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen. In het geval afnemer voornoemde verplichting schendt, is afnemer jegens Denkenkunjeleren aansprakelijk en gehouden de door Denkenkunjeleren als gevolg van die schending geleden schade te vergoeden.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
· Iedere aansprakelijkheid van Denkenkunjeleren en van haar personeel voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Denkenkunjeleren is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
· Denkenkunjeleren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten of de geleverde diensten van Denkenkunjeleren.
· Iedere aansprakelijkheid van Denkenkunjeleren jegens afnemer is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Denkenkunjeleren verschuldigd is.
· Denkenkunjeleren heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering daarvan wordt geconstateerd c.q. er aanwijzingen blijken te zijn, dat afnemer zijn verplichtingen niet na zal (kunnen) komen. Denkenkunjeleren zal de uitvoering van de overeenkomst hervatten op het moment dat voldoende zekerheid is geboden dat afnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen.
Artikel 13: Reclames
· Reclames dienen binnen één week na afleveringsdatum schriftelijk of elektronisch ter kennis van Denkenkunjeleren te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door Denkenkunjeleren geen schriftelijke of elektronische reclames zijn ontvangen, wordt Denkenkunjeleren geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
· Wordt een reclame ingewilligd, dan kan naar keuze van Denkenkunjeleren het geleverde voor rekening van Denkenkunjeleren hersteld worden dan wel tot vervanging van het geleverde overgegaan worden, waarbij de vervoerskosten voor rekening van Denkenkunjeleren komen. Reclames kunnen nimmer leiden tot verdere verplichtingen voor Denkenkunjeleren.
Artikel 14: Geschillen
· Op alle overeenkomsten tussen Denkenkunjeleren en afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
· Alle geschillen, voortvloeiende uit met afnemer gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden particulieren
Algemene Voorwaarden van Denkenkunjeleren B.V. voor particulieren (leerlingen, studenten, ouders)
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 -Betaling Artikel 13- Gebruiksrecht, eigendom en licentie producten
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
· 1. Denkenkunjeleren B.V. wordt ‘Denkenkunjeleren’ genoemd.
· 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
· 3. Downloads de software van Denkenkunjeleren, bevattende Concept Cartoons en E-books die te downloaden zijn van de website www.denkenkunjeleren.nl
· 4. Product: Denkenkunjeleren biedt producten aan de consument aan, Sprankelende onderwijsmaterialen en licentie producten.
· 5. Licentie: het recht op gebruik van de downloads en van de cd-roms Concept Cartoons die door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt.
· 6. Licentieperiode: de periode waarin de Consument recht heeft de Applicatie te gebruiken.
· 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
· 8. Dag: kalenderdag;
· 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
· 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
· 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
· 12. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
· 13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
· 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Denkenkunjeleren B.V.
Honingraat 47
6961PH Eerbeek
Telefoonnummer: (0313) 843 630
E-mail adres: info@denkenkunjeleren.nl
KvK-nummer: 64096920
Btw-identificatienummer: NL8242.81.822b.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
· 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
· 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
· 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
· 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
· 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
· 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
· 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Artikel 5 – De overeenkomst
· 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
· 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
· 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
· 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
· 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
· 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
· 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 20 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
· 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Let op: geopende cd-rom doosjes worden niet geaccepteerd door Denkenkunjeleren. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
· 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
· 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
· 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
· 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. voor downloads van de website www.denkenkunjeleren.nl
e. voor licentieproducten waarvan de consument het cd-rom doosje heeft geopend.
Artikel 9 – De prijs
· 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
· 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
· 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
· 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
· 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
· 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
· 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
· 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
· 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
· 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
· 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
· 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
· 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Betaling
· 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
· 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 13 – Gebruiksrecht, eigendom en licentie producten
· 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Concept Cartoons en de daarbij behorende licentie berusten bij Denkenkunjeleren. Denkenkunjeleren verstrekt aan de Consument een licentie.
· 2. De Consument verkrijgt het recht de cd-rom Concept Cartoons en/of de downloads te gebruiken volgens de licentie overeenkomst.
· 3. Het is de Consument niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in de cd-rom Concept Cartoons of in een van de downloads vanaf de website van Denkenkunjeleren.nl of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de cd-rom of downloads te verwijderen of te wijzigen.
· 4. Het is de Consument niet toegestaan de om de cd-rom Concept Cartoons of downloads vanaf de website van Denkenkunjeleren.nl aan een derde over te dragen.
· 5. Het is de Consument niet toegestaan zonder toestemming van Denkenkunjeleren de cd-rom Concept Cartoons en/of de downloads gedaan vanaf de website denkenkunjeleren.nl te (laten) verveelvoudigen.
Artikel 14 – Klachtenregeling
· 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
· 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
· 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
· 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 15 – Geschillen
· 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.